Jäte- ja lokahuolto

Suomen jätelaki velvoittaa kaikkia jätteen haltijoita liittymään järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin. Näin varmistetaan jätteiden kuljettaminen asianmukaiseen jatkokäsittelyyn. Yrityksemme tarjoaa jätteen haltijoille jätteenkuljetussopimuksia seka- ja biojätteen sekä jätevesilietteen kuljettamiseksi.

Yrityksemme toimittaa seka- ja biojätteet Kiteelle Sopensuon jätteenkäsittelypaikalle. Sekajätteet kuljetetaan  Sopensuolta Ekokem Oy:n Kotkan polttolaitokseen energiahyötykäytettäväksi. Biojätteet käsitellään BioKymppi Oy:n Sopensuon biokaasulaitoksessa, jossa tuotetaan biokaasua ja orgaanisia lannoitteita. Jätevesiliete kuljetetaan Tohmajärven jätevedenpuhdistamolle.

JÄTE- JA LOKAHUOLTO